www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Zelená linka

Vážení občania,
podnety, postrehy a návrhy v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete na MP VPS podať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky priamo na zverejnených číslach zodpovedných zamestnancov.

Funkčnosť „ Zelenej linky “ je z personálnych a technických príčin pozastavená.

Prípadné podnety je taktiež možné podávať priamo na oddelenie Životného prostredia mestskej časti Petržalka, ktoré nám ako náš nadriadený orgán riešenie týchto podnetov schvaľuje a nariaďuje.

Za porozumenie a pochopenie ďakujeme.