www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Verejné detské ihriská

Prevázdkový poriadok verejných detských ihrísk

Verejné detské ihriská (ďalej len „VDI“), ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1, boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka vlastníkom, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava. Prevádzkovateľom VDI je Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej len „VPS“), ktorý je organizáciou zriadenou Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Prevádzková doba VDI je stanovená od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka. VDI je verejným priestranstvom, ktoré využíva každý občan na vlastné nebezpečenstvo.

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Udržiavanie čistoty a poriadku na VDI
Z dôvodu zabezpečenia základných hygienických noriem zabezpečí miestna samospráva prostredníctvom VPS (resp. zmluvného partnera) udržiavanie čistoty a poriadku na VDI. O vykonaní prác vyhotoví prevádzkovateľ záznam v Prevádzkovom denníku, pričom jednotlivé druhy prác budú uskutočňované takto:

Pravidelné čistenie VDI:
Počas prevádzkovej doby VDI sa realizuje komplexné čistenie plôch ihrísk v intervale 1 x mesačne – každý prvý pracovný týždeň v mesiaci počas prevádzkovej doby.

Výmena piesku v pieskoviskách na VDI:
Pred začatím prevádzkovej doby VDI sa vymení v dvojročných cykloch piesok v pieskoviskách na VDI. V prípade zistenia nadmerného výskytu baktérií, ktorý je nad prípustným množstvom, je potrebné vykonať okamžitú výmenu piesku v príslušnom pieskovisku.

Čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku vo VDI:
Počas sezóny, ktorá je stanovená v zmysle platnej právnej normy na obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka, minimálne raz za dva týždne s prihliadnutím na poveternostné podmienky. Počas zvyšku prevádzkovej doby, t. j. v období od 1. apríla do 14. apríla jedenkrát a od 1. októbra do 31. októbra raz za mesiac.

Vybavenie VDI bezpečnostnými prvkami
VDI musia podľa platných právnych noriem spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Ide hlavne o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo hracích prvkov, povrchu VDI tlmiaceho náraz, plánovanú údržbu zariadení a kontrolu ich prevádzky. Z tohto dôvodu miestna samospráva zabezpečí prostredníctvom VPS (resp. zmluvného partnera):

POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV VDI

Povinnosti návštevníkov VDI stanovuje Návštevný poriadok VDI, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste priamo v dotyku s detským ihriskom. Dodržiavanie návštevného poriadku kontrolujú poverení zamestnanci VPS, poverení zamestnanci miestneho úradu a príslušníci mestskej polície.

Prílohy: