www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Trhoviská

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je správcom dvoch trhovísk a to na Mlynarovičovej a Vígľašskej ul. (toho času v riešení na likvidáciu), ktoré sa riadia trhovými poriadkami, schválenými zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na uvedených trhových miestach.
Trhoviská majú vedúceho trhovísk, dvoch správcov a dvoch upratovačov, ktorí dbajú na zabezpečovanie dodržiavania trhových poriadkov.