www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka


Oznam

V piatok 14.6.2019 spúšťame druhú kosbu plôch, ktoré máme v správe. Začíname v lokalite Lúky VI.

Výkon prác MP VPS Petržalka zabezpečený kmeňovými zamestnancami - Apríl - Jún 2019

Zeleň :

1. Kosba areálov MŠ a ZŠ, dočasných plôch
2. Kosba v Sade Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie
3. Kosba Dvory I., II., III. a Luky I., VI.
4. Kosba verejných detských ihrísk
5. Údržba a zber lístia na dočasných plochách
6. Čistenie a zber anorganického a organického odpadu na plochách MČ
7. Riešenie podnetov na sídliskovej zeleni – predovšetkým údržba drevín a krov

Komunikácie :

1. Dočisťovanie krajníc komunikácií III. A IV. triedy, parkovísk, terás a chodníkov v správe MČ a riešenie podnetov
2. Vyprázdňovanie odpadkových košov v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží a v okolí vodnej plochy Draždiak
3. Vyprázdňovanie nádob na odpad - sídlisko
4. Odvoz odpadu a likvidácia nelegálnych skládok – podnety MČ
5. Riešenie podnetov podľa požiadaviek MČ

Údržba :

1. Osádzanie nových nádob na odpad podľa zoznamu z oddelenia ŽP
2. Osádzanie nových lavičiek podľa zoznamu z oddelenia životného prostredia
3. Čistenie a zavlažovanie verejných detských ihrísk
4. Oprava poškodených hracích prvkov a oplotenia na verejných detských ihriskách

Sezónna služba

Zeleň má v našej mestskej časti Petržalka veľký význam pre svoju ekologickú a hygienickú funkciu, tiež netreba zabúdať na estetickú hodnotu. Aby zeleň plnila svoji funkciu, mala by mať pravidelnú údržbu a zabezpečovať dobrý zdravotný stav. Našimi zamestnancami zabezpečujeme ošetrenie zelene v areáloch materských škôl, základných škôl, dočasných plôch zverených MČ určených na ďalšiu investičnú činnosť, revitalizovaných verejných detských ihrísk, vyprázdňovanie nádob na odpad v okolí vodnej plochy Veľký Draždiak, dočisťovanie krajníc komunikácií a priľahlých chodníkov v správe MČ, údržba verejných detských ihrísk, opravy poškodených a montáž nových lavičiek a odpadkových košov a prevádzkovanie jediného trhoviska na Mlynarovičovej, ošetrovanie drevín a kríkových skupín na základe požiadaviek z oddelenia životného prostredia.

Úvod

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojími príjmami avýdavkami napojená na jej rozpočet.

Názov asídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO : 00 492 485

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami avýdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok sprostriedkami, ktoré jej určí.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je :

  1. letná a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy apriľahlých chodníkov aparkovísk,
  2. údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy a ich realizácia,
  3. správa trhovísk,
  4. údržba a čistenie odpadkových košov,
  5. prevádzka aúdržba verejných sociálnych zariadení,
  6. správa, údržba arevitalizácia verejných detských ihrísk,
  7. prevádzkovanie zberného dvora,
  8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).

Ochrana osobných údajov.

Ochrana osobných údajov.