www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka
<

O Z N A M

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA POČAS SVIATKOV

Vážení občania týmto oznamom si Vás dovoľujeme informovať o zmenách prevádzkových hodín na Zbernom dvore Čapajevova 6, Petržalka.

Zberný dvor bude v termínoch: od 22.12.2018 až do 06.01.2019 zatvorený.

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka praje všetkým obyvateľom krásne a pokojné Vianočné sviatky a úspešný Nový rok.

Bc. Richard Uhrín
poverený vedením MPVPS

Výkon prác MP VPS Petržalka zabezpečený kmeňovými zamestnancami - November-December 2018

Zeleň :

1. Údržba areálov MŠ a ZŠ : orez kríkových skupín, výruby stromov a zber lístia
2. Údržba a zber lístia na dočasných plochách
3. Čistenie a zber lístia na verejných detských ihriskách (mimosezónny režim)
4. Riešenie podnetov na sídliskovej zeleni – predovšetkým údržba drevín

Komunikácie :

1. Dočisťovanie krajníc komunikácií a chodníkov v správe MČ a riešenie podnetov
2. Vyprázdňovanie odpadkových košov v okolí vodnej plochy Draždiak
3. Vyprázdňovanie nádob na odpad - sídlisko
4. Likvidácia nelegálnych skládok – podnety MČ

Údržba :

1. Osádzanie nových nádob na odpad podľa zoznamu z oddelenia ŽP
2. Osádzanie nových lavičiek podľa zoznamu z oddelenia životného prostredia
3. Čistenie verejných detských ihrísk
4. Oprava poškodených hracích prvkov a oplotenia na verejných detských ihriskách

Zimná služba

Výkon podľa klimatických podmienok a potrieb mestskej časti. Komunikácie III. a IV. triedy a priľahlých chodníkov a parkovísk v rozsahu predošlých sezón vzhľadom na kapacitné možnosti MP VPS.

Sezónna služba

Zeleň má v našej mestskej časti Petržalka veľký význam pre svoju ekologickú a hygienickú funkciu, tiež netreba zabúdať na estetickú hodnotu. Aby zeleň plnila svoji funkciu, mala by mať pravidelnú údržbu a zabezpečovať dobrý zdravotný stav.
Našimi zamestnancami zabezpečujeme ošetrenie zelene v areáloch materských škôl, základných škôl, dočasných plôch zverených MČ určených na ďalšiu investičnú činnosť, revitalizovaných verejných detských ihrísk, vyprázdňovanie nádob na odpad v okolí vodnej plochy Veľký Draždiak, dočisťovanie krajníc komunikácií a priľahlých chodníkov v správe MČ, údržba verejných detských ihrísk, opravy poškodených a montáž nových lavičiek a odpadkových košov a prevádzkovanie jediného trhoviska na Mlynarovičovej, ošetrovanie drevín a kríkových skupín na základe požiadaviek z oddelenia životného prostredia.

Úvod

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojími príjmami avýdavkami napojená na jej rozpočet.

Názov asídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO : 00 492 485

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami avýdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok sprostriedkami, ktoré jej určí.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je :

  1. letná a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy apriľahlých chodníkov aparkovísk,
  2. údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy a ich realizácia,
  3. správa trhovísk,
  4. údržba a čistenie odpadkových košov,
  5. prevádzka aúdržba verejných sociálnych zariadení,
  6. správa, údržba arevitalizácia verejných detských ihrísk,
  7. prevádzkovanie zberného dvora,
  8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).

Ochrana osobných údajov.

Ochrana osobných údajov.