www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka
<

OZNAM


V prípade, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30° C, bude Zberný dvor v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. mimo prevádzky.
Ďakujeme za pochopenie.

Výkon prác MP VPS Petržalka zabezpečený kmeňovými zamestnancami - AUGUST 2018

Zeleň :

Príprava areálov MŠ a ZŠ pre školský rok 2018/2019 :

1. Orez kríkových skupín
2. Orez stromov
3. Kosenie

Komunikácie :

1. Dočisťovanie krajníc komunikácií a chodníkov v správe MČ – podnety
2. Vyprázdňovanie odpadkových košov v okolí vodnej plochy Draždiak – denne
3. Vyprázdňovanie nádob na odpad v okolí veľmi exponovaného miesta Terno – Tematínska – pracovné dni
4. Zber organického a anorganického odpadu po ochrancoch prírody na podnety z oddelenia ŽP a obyvateľov
5. Likvidácia nelegálnych skládok – podnety MČ

Údržba :

1. Osádzanie nových nádob na odpad podľa zoznamu z oddelenia ŽP
2. Osádzanie nových lavičiek podľa zoznamu z oddelenia životného prostredia
3. Čistenie verejných detských ihrísk
4. Oprava poškodených hracích prvkov na verejných detských ihriskách

Letná služba

Zeleň má v našej mestskej časti Petržalka veľký význam pre svoju ekologickú a hygienickú funkciu, tiež netreba zabúdať na estetickú hodnotu. Aby zeleň plnila svoji funkciu, mala by mať pravidelnú údržbu a zabezpečovať dobrý zdravotný stav.

MP VPS Petržalka zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti v dvoch rovinách:

- prostredníctvom vlastných zamestnancov
- prostredníctvom dodávateľa

Vlastnými zamestnancami zabezpečujeme ošetrenie zelene v areáloch materských škôl, základných škôl, dočasných plôch zverených MČ určených na ďalšiu investičnú činnosť, revitalizovaných verejných detských ihrísk, vyprázdňovanie nádob na odpad v okolí vodnej plochy Veľký Draždiak, dočisťovanie krajníc komunikácií a priľahlých chodníkov v správe MČ, údržba verejných detských ihrísk, opravy poškodených a montáž nových lavičiek a odpadkových košov a prevádzkovanie jediného trhoviska na Mlynarovičovej, ošetrovanie drevín a kríkových skupín na základe požiadaviek z oddelenia životného prostredia.

Dodávateľ zabezpečuje:

- kosenie sídliskovej zelene, v sade JK, na Tyršovom nábreží, v Lužných lesoch
- zber organického a anorganického odpadu – 2x týždenne, v SJK a TN – 5x týždenne
- vyprázdňovanie nádob na odpad – 3x týždenne
- odburiňovanie novozaložených záhonov – 1x mesačne
- orezy a výruby drevín a kríkov – podľa zadania
- starostlivosť o kríkové skupiny a kvetinové záhony v SJK


Úvod

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojími príjmami avýdavkami napojená na jej rozpočet.

Názov asídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO : 00 492 485

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami avýdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok sprostriedkami, ktoré jej určí.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je :

  1. letná a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy apriľahlých chodníkov aparkovísk,
  2. údržba verejnej adočasnej zelene, sadovnícke úpravy a ich realizácia,
  3. správa trhovísk,
  4. údržba ačistenie odpadkových košov,
  5. prevádzka aúdržba verejných sociálnych zariadení,
  6. správa, údržba arevitalizácia verejných detských ihrísk,
  7. prevádzkovanie zberného dvora,
  8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).