www.mpvps.sk
Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Denný harmonogram prác si môžete pozrieť tu:
na našej Facebookovej stránke

Zimná služba

Zimná služba začína 15.11.2017. Na nižšie uvedenych linkoch si môžete pozrieť prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. Podľa jednotlivých farebných označení zistíte, kto sa má postarať a je zodpovedný za údržbu jednotlivých chodníkov a komunikácií. Pre podnety a otázky ohľadne zimnej pohotovosti Vám slúži biela linka: 02 63 820 158

Nová interaktívna mapa zimnej údržby

Online mapa pozícii vozidiel zimnej údržby

Postupne pracujeme na ďalších vylepšeniach mapy

Oznam

Harmonogram dennej kosby nájdete tu: na našej Facebookovej stránke

Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas
Vianočných trhov 2017:

Vyhlásenie         Podmienky         Prihláška         Výsledky

Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase
od 01.12.2017 do 20.12.2017 :

Vyhlásenie         Podmienky         Prihláška         Výsledky

Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na prenájom priestoru pre stánok na
„gastro-víkendy“ ako súčasť víkendových programov a predaj občerstvenia počas
Vianočných trhov 2017:

Vyhlásenie         Podmienky         Prihláška         Výsledky

Harmonogram prác marec 2018

Sídlisko

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

Lužné lesy

Čistenie komunikácií


Úvod

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojími príjmami avýdavkami napojená na jej rozpočet.

Názov asídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO : 00 492 485

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami avýdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok sprostriedkami, ktoré jej určí.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je :

  1. letná a zimná údržba komunikácií III. aIV. triedy apriľahlých chodníkov aparkovísk,
  2. údržba verejnej adočasnej zelene, sadovnícke úpravy aich realizácia,
  3. správa trhovísk,
  4. údržba ačistenie odpadkových košov,
  5. prevádzka aúdržba verejných sociálnych zariadení,
  6. správa, údržba arevitalizácia verejných detských ihrísk,
  7. prevádzkovanie zberného dvora,
  8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).